Ζώνες Προστασίας

Η βασική οργάνωση του Εθνικού Πάρκου συνίσταται στο χωρισμό του σε ζώνες προστασίας και η καθεμιά χαρακτηρίζεται από διαφορετικό βαθμό προστασίας. Στις Ζώνες Ι και ΙΙ ισχύουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις ανάλογα με την κρισιμότητα, τη μοναδικότητα και τη φυσικότητά τους. Στις Ζώνες III και IV οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και επεμβάσεις είναι περισσότερες σε σχέση με τις δύο (2) πρώτες ζώνες, αλλά  παραμένει ως κυρίαρχος στόχος η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ζώνες προστασίας του Εθνικού Πάρκου και οι εκτάσεις που αυτές καταλαμβάνουν:

Κατηγορία
περιοχής προστασίας

Ονομασία
ζώνης προστασίας

Έκταση
(km2)

 (Ζώνη Ι)

Προστασίας της φύσης

Ζώνη Ια: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης χαράδρας Αράχθου»

44

Ζώνη Ιβ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Άνω τμήμα Καλαρρύτικου»

21

Ζώνη Ιγ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Παχτουρίου- Αθαμανίας»

26

Ζώνη Ιδ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Τσούμα- Πλαστάρι- Κούτσουρο»

12

(Ζώνη ΙΙ)

Διατήρησης τοπίου, οικοτόπων και ειδών

Ζώνη ΙΙα: «Περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων & Ειδών Κακαρδίτσας- Τζουμέρκων»

107

Ζώνη ΙΙβ: «Περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων & Ειδών Περιστερίου»

120

(Ζώνη ΙΙΙ)

Εθνικού Πάρκου

Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων- Περιστερίου- χαράδρας Αράχθου

393

 (Ζώνη ΙV)

Περιφερειακή Ζώνη

Ζώνη ΙVα: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων»

51

Ζώνη ΙVβ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Κατσανοχωρίων»

17

Ζώνη ΙVγ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Δυτικού Περιστερίου»

14

Ζώνη ΙVδ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Νοτιοανατολικών Τζουμέρκων»

12

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.