Προγράμματα

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, έχει ενταχθεί το εγκεκριμένο έργο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο του Φορέα Διαχείρισης.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά την υλοποίηση δράσεων, απαραίτητων για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την επόπτευση, την επιστημονική παρακολούθηση και την ενημέρωση των χρηστών του πάρκου κ.λπ. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν την:

 • Εποπτεία και την ενίσχυση της φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς συλλόγους.
 • Επιστημονική παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής και των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 και των απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας (είδη του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409),
 • Δημιουργία υποδομών και υλικού ενημέρωσης, για την προσέλκυση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή και την πληροφόρησή τους για τις φυσικές αξίες και τις φυσικές λειτουργίες ώστε να προβληθεί η οικολογική και περιβαλλοντική αξία της περιοχής και παράλληλα να αναγνωριστεί ο ρόλος και ο σκοπός λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.
 • Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας των κοινωνικών εταίρων και του κοινού.

Συγκεκριμένα η Πράξη θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω υποέργα:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Χ. ΑΡΑΧΘΟΥ

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

2012: Δράσεις που υλοποιήθηκαν

 • Διοργάνωση έξι (6) ημερίδων σε οικισμούς μέσα στο Εθνικό Πάρκο (Βουργαρέλι, Άγναντα, Καλέντζι, Συρράκο, Πράμαντα, Χαλίκι).
 • Κατασκευή και τοποθέτηση τριών (3) ενημερωτικών πινακίδων με τις ζώνες του Εθνικού Πάρκου, με ξύλινο στέγαστρο.
 • Ηλεκτρονική αποτύπωση Λογοτύπου.
 • Προμήθεια υλικού για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης.
 • Εκτύπωση Ημερολογίων για το έτος 2013.
 • Προμήθεια σκαπτικών εργαλείων και (3) ηλεκτρικών καλοριφέρ.
 • Ένα (1) αυτοκίνητο 1300 κυβικά, 4Χ4 πετρελαιοκίνητο.

2013: Δράσεις που υλοποιήθηκαν

 • Μελέτη οριοθέτησης οικισμών στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων (Συρράκο, Καλαρρύτες, Αθαμάνιο)
 • Μελέτη και επίβλεψη διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κέντρων πληροφόρησης
 • Εργασίες επισκευής και συντήρησης των κέντρων πληροφόρησης (χρωματισμοί  κουφωμάτων, τοιχοποιίας, έλεγχος επιδιόρθωση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,κ.λπ. )
 • Σχεδίαση, υποστήριξη και συντήρηση ιστοσελίδας
 • Προμήθεια 1 φωτογραφικής μηχανής, ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή φωτογραφιών, μιας συσκευής GPS ακριβείας
 • Έκδοση (σύνταξη και εκτύπωση) οδηγού οικοξενάγησης για το Εθνικό Πάρκο
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων
 • Μία ενημερωτική πινακίδα με τα όρια και τις ζώνες του Εθνικού Πάρκου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα υλοποιήθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντική».

Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της «Πίνδος Περιβαλλοντική» υπογράφηκε Μνημόνιο/Συμφωνία Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων». Σκοπός του έργου είναι  η προστασία και ανάδειξη των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής μέσω της οργανωμένης φύλαξης και του διευρυμένου δικτύου μονοπατιών, καθώς και με απευθείας δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.

Στο Φορέα Διαχείρισης απασχολήθηκαν 35 άτομα στις παρακάτω κατηγορίες δράσεων:

1΄Δράση: Δασοπροστασίας, πυροπροστασίας και επιτήρησης- φύλαξης περιοχών ιδιαιτέρου κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας

2’ Δράση: Καταγραφής, Καθαρισμού, Σήμανσης Ανάδειξης μονοπατιών στο Εθνικό Πάρκο

3’ Δράση: Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, Καταγραφή ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.