Νομοθεσία

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου έχει ως εξής:

 • Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
 • Ν. 2742/ 1999 (ΦΕΚ Α΄207/7.10.1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Ε’: «Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών».
 • ΠΔ / ΦΕΚ 49 Δ’/ 12.2.2009 Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου (Όρους Λάκμου), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών έκτασης της Κέντρο−δυτικής Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισής της.
 • ΥΑ 39798/ ΦΕΚ 2100Β΄/29.09.2009: Έγκριση κανονισμού Οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης.
 • ΥΑ 39808/ ΦΕΚ 2152Β΄/2.10.2009: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου &  ΥΑ 39809 ΦΕΚ/2152Β΄/2.10.2009: Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.
 • ΥΑ 39803/ ΦΕΚ 2142Β΄/2.10.2009: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης.
 • ΦΕΚ 415 ΥΟΔΔ΄/16.09.2009 (ΥΑ 20134/15−9−2009) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ.
 • ΥΑ 52363/ΦΕΚ 546 ΥΟΔΔ΄/31.12.2009 (Τροποποίηση).
 • ΥΑ 22758/ΦΕΚ 194 ΥΟΔΔ’ /16.06.2011 (Τροποποίηση).
 • ΥΑ 17998/ΦΕΚ 179 ΥΟΔΔ΄/24.04.2013 (Τροποποίηση).
 • Το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄16/23.01.2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α΄/9-11-2015) (52MB).
 • Απόφαση αριθ. πρωτ. οικ. 22479/ΦΕΚ 229 ΥΟΔΔ΄/5-5-2016 (Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Δ.Σ.)
 • Αριθμ. οικ. 12136/ 9-3-2017 (ΦΕΚ Τεύχος ΥΟΔΔ 119/14.03.2017) Τροποποίηση της 20134/15.9.2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» (ΥΟΔΔ 415).
 • Νόμος Υπ΄αριθ. 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α΄/20-02-2018): Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97617/12244/21-12-2018 (ΦΕΚ Τεύχος ΥΟΔΔ 790/31.12.2018):
 • Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων.

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.